Hvor blev Jesus født?

Ifølge det Nye Testamente blev Jesus født i Betlehem. Det er både Lukas og Matthæusevangeliet enige om, og det er da også det som de fleste går ud fra. Imidlertid er det ikke helt så enkelt endda, for selv om de to evangelister, der skriver om fødslen, er enige om at Jesus blev født i Betlehem, er det ikke enige om, hvordan det gik for sig, at han blev født der. Moderne forskere har da også rejst tvivl om, hvorvidt det er tilfældet. Andre forskere har så rejst tvivl om de første forskeres argumenter og så fremdeles.

Den bedst kendte beskrivelse af Jesus fødsel er nok den, der gives i Lukasevangeliets 2. kapitel. Det vi også kalder Juleevangeliet, det, der indledes med "Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Kejser Augustus…". Ifølge denne fortælling skulle alle rejse til den by, deres slægt kom fra, for at lade sig tælle. Josef og Maria rejste derfor fra Nazaret, hvor de boede til Betlehem, fordi Josef nedstammede fra David. Jesus blev altså født i Betlehem, på trods af at familien boede i Nazaret. Årsagen var den folketælling, som blev gennemført under Kvirinius. Denne folketælling fandt historisk sted i år 6, som jeg var inde på under omtalen af tidspunktet for Jesus fødsel. Er tidspunktet hos Lukas forkert, og Jesus faktisk blev født 10 år eller mere, før Lukas' angivelse, falder forklaringen om at familien skulle være rejst fra Nazaret til Betlehem for at blive talt. De kan selvfølgelig have foretaget rejsen af mange andre grunde, men flere forskere rejser tvivl om hele denne beretning, og mener at Jesus simpelthen blev født i Nazaret, og at hele beretningen om, at han skulle være født i Betlehem, er "opfundet" for at understøtte påstanden om, at han nedstammede fra David. Påstandene hos de to evangelister er i øvrigt ulogiske, da det var Josef, ikke Maria, der nedstammede fra David – og Josef var jo ifølge evangelisterne slet ikke far til Jesus.

Også Mattæus lader Jesus være født i Betlehem, men hos ham, var det fordi familien simpelthen boede i denne by. De vise mænd finder Jesus i et hus, ikke i en stald som hos Lukas. Familien flygter fra Herodes forfølgelser og slår sig ned i Ægypten. Først, da de hører at Herodes er død, vender de tilbage. Her opdager de, at Herodes søn Arkelaos, der var endnu værre end sin far, har fået magten i Judæa, og de vælger så i stedet at rejse til Galilæa, hvor de slår sig ned i Nazaret. I denne historie kan flugten til Ægypten være opfundet som forklaring på, at en dreng fra Betlehem voksede op i Galilæa. Også denne historie er der rejst tvivl om. Den jødiske historiker, Flavius Josefus, der var kommandant i Galilæa (omkring år 70), giver i et af sine værker en liste over Galilæas byer, og i denne nævnes Nazaret slet ikke. Det har fået nogle forskere til at mene, at Jesus ikke kan have boet i denne by som barn, da den ikke eksisterede på dette tidspunkt. Nogle af disse mener, at udtrykket "nazaræeren", som ofte bruges om Jesus, er en misfortolkning eller bevidst omskrivning af "nasiræeren". Nasiræerne var en religiøs/politisk sekt, som på Jesus tid havde eksisteret i flere hundrede år. Samson, som omtales i det gamle testamente var en sådan nasiræer. Nasiræerne hverken barberede sig eller klippede deres hår, hvilket harmonerer meget godt med de (senere) forestillinger man har gjort sig om såvel Jesus som Johannes Døberens udseende. Den almindelige skik på Jesus tid, var al jødiske mænd var kortklippede og glatbarberede.

Hvis Jesus ikke boede i Nazaret, hvor kan han da have boet? Her mener modstanderne af Nazaret, at han kan være vokset op i en af de mange byer ved Genesaretsøens bred, fx Kapernaum, hvor han ofte opholder sig som voksen. Tilhængerne af Nazaret anfører til gengæld, at der flere steder i Det Nye Testamente hentydes til, at Jesus kom fra Nazaret. Det gælder fx i Johannesevangeliet, 1. kapitel vers 46, hvor det hedder "Kan noget godt komme fra Nazaret?" Imidlertid er dette ikke et godt argument, for selv om Jesus har boet i Nazaret som voksen og er kendt som kommende derfra, er det jo ikke ensbetydende med, at han ikke kan være født i Betlehem.

Min egen personlige mening er, at Jesus nok er født i Betlehem fordi familien boede der. Betlehem lå ikke langt fra Jerusalem, og mange fra Jerusalems overklasse havde huse i byen. Jesus senere tilknytning til mange fra denne overklasse tyder ikke på, at han var en fattig tømrer fra den anden ende af landet. Derimod kunne en fødsel i en velstående familie i Betlehem forklare denne tilknytning. Senere er Jesus familie så rejst til Galilæa, og har slået sig ned her. Om det er på grund af forfølgelser fra Herodes eller hans efterkommere, kan ikke siges i dag, men usandsynligt er det ikke.

Barnemordet i Betlehem

Barnemordet i Betlehem betvivles af mange. Som grund anføres det, at det ikke omtales i nogen historiske kilder, heller ikke hos Josefus, som ellers ikke holder sig tilbage med at kritisere og angribe Herodes. (Josefus var på det tidspunkt blevet forræder og havde sluttet sig til romerne og opholdt sig mest i kejserens palads i Rom). Tilhængerne af at barnemordet faktisk fandt sted, mener at begivenheden var så grusom, at selv Josefus ikke kunne få sig selv til at omtale den. Jeg er ikke enig i dette synspunkt. Jeg mener, at begivenheden sagtens kan have fundet sted, men at den var så betydningsløs for samtiden, at ingen har fundet den værd at omtale. Herodes var kendt for at myrde alle, der kunne komme ham på tværs. Det gjaldt såvel hans egne børn og andre slægtninge som hans hustruer og deres slægtninge. Når nogle mener, at barnemordet burde have været omtalt i historiske kilder, er det fordi man gør sig nogle overdrevne forestillinger om, hvor mange børn, der blev myrdet. I forskellige kilder fra middelalderen anføres horrible tal, som fx 14.000 børn (byzantinske kilder), 64.000 børn (syrisk liste over helgener), og de største tal er helt oppe på 144.000 børn. Disse tal er helt urealistiske. Betlehem var på Jesus tid en lille landsby med få hundrede indbyggere, og antallet af drengebørn under to år, har formodentlig ikke været meget mere end 4 til 6 i hele byen. Det er fortsat mange børn at slå ihjel på én gang, men næppe noget, der har kunnet sætte en varigt indtryk i en tid, hvor vold og "eliminering" af mulige "konkurrenter" var langt mere normalt end i dag.

 

- Tilbage til Jesus Hovedside -