Hvornår levede Jesus?

Jesus levede fra år 1 til år 30. Det er børnelærdom, eller rettere det var det i hvert fald i min skoletid for uendeligt mange år siden. Allerede dengang vidste bibelforskerne selvfølgelig, at det ikke var korrekt. Tidspunktet for Jesus fødsel blev fastlagt flere hundrede år efter hans død, ved at man regnede sig tilbage. Den kristne tidsregning, som vi anvender i vesten, blev fastlagt af munken Dionysius Exiguus i 525. Som udgangspunkt havde han en højst usikker angivelse af tidspunktet for Jesus fremståen, som kun forekommer i Lukasevangeliet. Mere om det nedenfor. De fleste munke og præster i perioden, "vidste" at Jesus var født omkring 750-760 år efter Roms Grundlæggelse, som var udgangspunktet for den almindeligt anvendte kalender i Romerriget og det var på basis af disse informationer, samt ønsket om at udarbejde en ny påskekalender at Dionysius "regnede baglæns" og fastlagde året for Jesus fødsel til år 754 efter Roms grundlæggelse.

Dette år passer imidlertid meget dårligt, med de tidspunkter, der ellers nævnes i Det Nye Testamente, og sandsynligheden taler for, at det mere blev valgt for at få påskekalenderen til at gå op, end for at finde det præcise tidspunkt for Jesus fødsel.

Kun to af evangelierne omtaler Jesus fødsel, og disse to er ikke enige om tidspunktet. Lukas er sågar ikke engang enig med sig selv, da han antyder to forskellige tidspunkter.

Matthæus anfører at Jesus blev født mens Herodes var konge. Herodes den Store regerede fra 37 f. Kr. til 4 f. Kr.. Er Jesus født i hans regering, kan han altså senest være født i år fire før Kristus! Der er imidlertid ikke noget, der tyder på, at han blev født lige inden Herodes døde. Det antydes da også i beretningen om Barnemordet i Betlehem, at han var født tidligere. Barnemordet i Betlehem vil blive diskuteret nærmere i en anden artikel. Ifølge Matthæus (2.16), lod Herodes alle drengebørn i Betlehem og nærmeste omegn under to år myrde, fordi det passede med de vise mænds udsagn om at der var født en nye konge. Jesus kan altså have været født op til to år før barnemordet. Dette behøver ikke at have fundet sted i Herodes sidste leveår, så sandsynligheden taler for, at Jesus er født senest i år 6 f.v.t. og måske endnu tidligere. Enkelte har foreslået, at Betlehemsstjernen skulle have været Halleys komet, som passerede jorden omkring  år 10 f.v.t., men der er også givet mange andre forklaringer på denne stjerne (herunder specielle planetkonstellationer mm), også at der slet ikke skulle være tale om et naturfænomen, men alene et astrologisk. Matthæus lader familien flygte til Ægypten, og først vende hjem, da Herodes er død, og der antydes at familien har opholdt sig et stykke tid udenlands.

Lukas antyder også, at Jesus er født "under Herodes". I hvert fald fortæller han, at Johannes Døberen blev født, mens Herodes var konge (Luk. 1.5), og selv om han ikke siger det direkte, antyder han, at Jesus blev født seks måneder efter Johannes. Imidlertid er det eneste han meddeler, at Maria Bebudelse skete seks måneder efter at Elizabeth var blevet gravid med Johannes. I virkeligheden står der bare i evangeliet, at Maria besøgte Elizabeth og blev der i tre måneder. Der står intet om, at Maria allerede var gravid på dette tidspunkt. Faktisk fortælles der i Lukas 1.80, at Johannes voksede og blev stærk i ånden, inden han skulle fremtræde, og først i 2. kapitel fortælles der så om Jesus fødsel. Den lader Lukas finde sted under "den første folketælling mens Kvirinius var statholder i Syrien". Kvirinius tiltrådte som statholder i år 6 e. Kr. og folketællingen blev iværksat i hans første regeringsår.

Imidlertid fortæller Lukas også, at da Jesus begyndte sit virke, var han omkring 30 år (Luk. 3.22), men samtidigt fortæller han umiddelbart før (Luk. 3.1ff), at Johannes begyndte sit virke i kejser Tiberius 15. regeringsår, og antyder at Jesus begyndte sit, ikke længe efter. Tiberius femtende regeringsår har været 28 eller 29 , og enten må Jesus så være født i 2 fvt eller også er han først blevet døbt af Johannes efter at denne har døbt og prædiket nogle år.  Hvis det er tilfældet, kan han ikke være død i år 30. Johannesevangeliet antyder at Johannes og Jesus begyndte at prædike nogenlunde samtidigt, og at de prædikede og døbte på samme tid (Johs. 3.23).

Også tidspunktet for Jesus død er i virkeligheden meget usikkert. Jf ovenfor stod Johannes Døberen frem i Tiberius' 15. regeringsår, og man regner med, at Jesus stod frem umiddelbart efter. De tre såkaldt synoptiske evangelier (Markus, Mattæus og Lukas), lader Jesus aktive periode, være meget kort. Uden at de er meget specifikke, antyder de alle, at Jesus blev henrettet i den første påske efter at han stod frem. Altså i år 30, hvilket harmonerer meget godt med tanken om, at han skulle være 30 år. (Desværre passer fødselsåret 1 jo ikke). Johannesevangeliet fortæller, at Jesus aktive periode varede mindst 3 år, så hvis han stod frem i 29. kan han tidligst være blevet henrettet i 32. Flere steder i evangelierne antydes det i øvrigt mellem linjerne, at Jesus  en forholdsvis lang periode fungerede samtidigt med Johannes.

Den bedste datering af Jesus død, der kan gives, er nok, at det ikke kan være sket efter år 36, for da blev Pontius Pilatus hjemkaldt til Rom. Han var tiltrådt i år 26, så Jesus må være blevet korsfæstet et sted i denne periode. Hvis vi ser bort fra tidsangivelsen hos Lukas, og regner mere med Mattæus, kan Jesus være fyldt 30 allerede i begyndelsen af 20'erne, og så kan hans henrettelse have fundet sted i hele Pilatus regeringstid. Noget tyder imidlertid på, at det har været i slutningen af perioden. Alle evangelierne er enige om, at Jesus først bliver arresteret efter at Johannes Døberen er blevet henrettet af Herodes Antipas. Årsagen til henrettelsen var, at Johannes talte imod Herodes ægteskab med sin svigerinde, Herodias, der tidligere havde været gift med hans halvbroder. Dette bryllup antages at have fundet sted omkring 33 eller 34, og Johannes sad fængslet et stykke tid, inden han blev henrettet. Jesus nåede også at virke en periode efter Johannes henrettelse, så Jesus er sandsynligvis blevet korsfæstet i 35 eller 36. I hvert fald kan det ikke have været senere, da Pilatus altså blev sendt hjem, og i 36 ophørte også Kajfas periode som ypperstepræst, og det var jo blandt andet af ham, Jesus blev forhørt inden han blev sendt til Pilatus.

Hvorfor er der nu denne usikkerhed? Det skyldes nok primært, at ingen af evangelisterne har til formål at skildre den historiske Jesus. Muligvis er den ene eller begge fødselshistorierne senere tildigtninger, men er én af dem sand, tyder en del på, at det er historien hos Matthæus. Han var tilsyneladende jøde, og skrev før Lukas. Matthæus kan have været øjenvidne til en del af Jesu virke, hvilket Lukas, der sandsynligvis var græker, ikke har kunnet. Mest sandsynligt er det dog, at ingen af evangelisterne, havde oplevet begivenhederne på nært hold. Jeg har dog en tilbøjelighed til at lægge mere vægt på Matthæus, idet der er en del detaljer i evangeliet, som gør dette mere troværdigt.

Uden at kunne sige med sikkerhed om det er en korrekt antagelse har jeg en mulig forklaring på den fejlagtige tidsangivelse hos Lukas. Denne hænger sammen med, hvor Jesus blev født, og det vender jeg tilbage til i en anden artikel, men den går i korthed ud på, at Lukas skulle finde en forklaring på, hvordan en mand, der kom fra Galilæa, kunne være født i Betlehem i Judæa.

 

- Tilbage til Jesus Hovedside -