Maria og Maria og Maria og ....

I Det Nye Testamente omtales adskillige kvinder ved navn Maria. Det er ikke altid helt let at se, hvem der egentlig er hvem af dem i forskellige sammenhænge, eller om nogen af dem, er den samme, men under forskellige tilnavne. Jeg vil i denne artikel prøve at se nærmere på alle disse Mariaer.

Navnet Maria nævnes slet ikke i Det Gamle Testamente, men til gengæld adskillige gange i Det Nye Testamente. Således har Mattæusevangeliet syv henvisninger til personer med det navn, Markus har fire, Lukas har 15 og Johannes ligeledes 15. Desuden nævnes navnet en gang i Apostlenes Gerninger og en gang i Romerbrevet. En artikel jeg læste for nylig prøvede at forklare de mange Mariaer med at i første århundrede, havde kvinder ingen betydning, og derfor anstrengte man sig ikke med at finde på navne til dem, hvorfor 70 % af alle jødiske kvinder hed Maria - eller rettere Miriam, som er den hebraiske form af navnet (Maryam på aramæisk), mens Maria er den  latinske.

At der skulle være så mange Maria'er i datidens jødiske områder, har jeg ikke kunnet finde bekræftelse på i andre kilder, og jeg tillader mig at tvivle, men navnet har givetvis været populært i hvert fald i nogle kredse. Ingen ved præcis, hvad navnet kommer af og dermed heller ikke, hvad det betyder, hvilket gør det endnu sværere at forklare, hvorfor det pludseligt skulle blive så populært. En forklaring er, det det skulle komme fra ægyptisk mry ("elskede") eller mr ("kærlighed"), og den danske udgave af Wikipedia har mange flere forklaringer. To af disse går på, at navnet på en eller anden måde er knyttet til ordet "oprør" eller "oprørsk". Hvis det er sandt at navnet begyndte sin udbredelse i det første århundrede før vor tidsregning og det første århundrede efter, lyder dette ikke usandsynligt. Hele området nærmest sydede af oprørstanker i århundrederne før og efter vor tidsregning, først mod syrerne og senere mod romerne. Undervejs var der fraktioner, som gjorde oprør mod makkabæerne og  mod herodianerne osv. I en sådan periode af oprørsstemning kunne nogen måske have følt sig inspirerede, når de navngav deres døtre og sønner. Den voksende udbredelse af navnet i de følgende århundrede skyldes derimod givetvis kristendommens udbredelse. Navnet og dets afledte former, fx Marie og Mary regnes for at være det mest udbredte pigenavn i vore dages vestlige verden.

Men tilbage til de bibelske Mariaer. På denne tid brugte man ikke efternavne, og man måtte derfor ty til tilnavne, for at skelne personer med samme navn fra hinanden. Således også i Det Nye Testamente. Et eksempel på en anden måde at skelne på forekommer i Johannes 14.22, hvor det hedder: "Judas, ikke Iskariot, sagde til ham...". Her identificeres Judas altså med hvem han ikke er, men det er ikke det normale. Typisk bruges tilnavne, som enten fortæller, hvor personen kommer fra, hvem de er beslægtede med (mor til, datter af og så videre) eller en egenskab ved de pågældende, fx Jacob den Lille. Desværre ved vi ikke i dag, om de forskellige kilder, har brugt forskellige tilnavne om den samme Maria, eller om alle de Maria'er, der optræder under forskellige tilnavne, faktisk er forskellige personer. Det er det, jeg vil se nærmere på i det følgende.

I Det Nye Testamente optræder seks eller syv personer, der kaldes Maria. Når antallet er usikkert, skyldes det specielt en af passagerne, hvor det er vanskeligt at afgøre, om der henvises til en eller to personer. Mere om det nedenfor. De seks eller syv Mariaer er Maria, mor til Jesus, Maria Magdalene, Maria af Betania, Maria, mor til Jakob og Joses, Maria, mor til Johannes Markus, og Maria Klofas' hustru. Den sidste er en Maria, som omtales i Romerbrevet, og hun identificeres ikke nærmere. Nogle kilder har sågar otte Mariaer, men det vender jeg tilbage til til sidst. Lad mig se nærmere på de syv.

Maria, mor til Jesus

Her er der ingen tvivl om identifikationen. Maria omtales som "Jesus' mor" de fleste steder, hvor der refereres til hende. Til gengæld fortæller evangelierne ikke meget om hende. Mattæus og Lukas er dog enige om, at hun var forlovet med en mand ved navn Josef. En forlovelse (eller trolovelse) havde samme status som et ægteskab, men de to forlovede boede dog ikke sammen, men hos deres respektive forældre. Forlovelsestiden var normalt omkring et år og så blev de forlovede gift og flyttede sammen. Piger blev typisk forlovede, når de var 12 - 13 år gamle, mens drenge normalt var 17 -19 år. Maria har formodentlig været en helt normal jødisk pige, og dermed været højst 13, da hun blev forlovet med Josef. Ingen ved i dag, hvem Marias forældre var. En tradition fra 2. århundrede, omtalt i det apokryfe Jakobs Forevangelium, fortæller at hendes forældre var Anna og Joachim. Sankt Anna blev under katolicismen fejret i Danmark som en af de vigtigste helgener. I den katolske kirke omtales hun som "Guds allerhelligste mors hellige mor". Jakobs Forevangelium fortæller at Anna og Joachim var rige og fromme, og at de ofte gav til de fattige. Dette er i modstrid med hvad flere bibelske traditionalister mener, når de hævder at Maria var barn af fattige forældre fra Nazaret.

Siden meget tidlig tid, har der været nogle der mener, at den slægtstavle, som nævnes hos Lukas (Luk. 3.23-38, i virkeligheden ikke er Josefs, men Marias slægt. Den, der omtales hos Mattæus (Matt. 1.1-17) er Josefs slægtstavle. Dette forklarer selvfølgelig hvorfor de to slægtstavler er forskellige, men ikke hvorfor Josef optræder på dem begge - og ikke Maria. I følge Mattæus var  Josefs nærmeste forfædre Jakob (hans far), Mattan (hans bedste far) og Eleazar (hans oldefar). Hos Lukas var faderen Eli, bedstefaderen Mattat og oldefaderen Levi. Mattat og Mattan ligger tæt, men er næppe samme person. Interesant er det i øvrigt at Jesus i evangelierne omtales som nedstammende fra David - på trods af at Josef ikke var hans fysiske far. Det er derfor underligt, at det er Josefs slægtstavle, som er interessant, ikke Marias. Ikke mindst fordi slægtskab hos jøderne i denne periode blev nedarvet gennem moderen, ikke faderen. To mormonske forskere, Blair van Dyke og Ray Huntingdon, begge fra Brigham Young University i Provo i Utah) er enige i at slægtstavlen hos Lukas repræsenterer Maria, men går et skridt videre og sætter lighedstegn mellem Mattan og Mattat (selv om deres forfædre ikke er de samme). På den måde når de frem til, at Eli og Jakob i de to slægtstavler var brødre og at Josef og Maria derfor var fætter og kusine! ( fra "Sorting Out the Seven Marys in the New Testament"). Andre forskere går knap så langt og mener at Eli og Joachim var fætre, så Maria var Josefs grandkusine.

Michael Baigent et at (Det Hellige Blod, Den Hellige Gral) mente at Maria af Betania hørte til Benjamins stamme, mens Josef tilhørte Juda stamme og at Jesus derfor forenede de to kongelige blodlinjer. Robert Graves mente at Maria var en prinsesse af Michals slægt (en kongelig slægt, der gik endnu længere tilbage i jødernes historie end Davids slægt) og at hun blev gift med Antipater, søn af Herodes den Store og at Antipater var far til Jesus. Efter Antipaters død giftede hun sig med Josef og Jesus voksede op som hans søn. Joseph Raymond ("Herodian Messiah", 2010) mener at Maria var datter af Antigonus II Mattahias, den sidste hersker af den hasmonnæiske slægt, som døde i 37 før vores tidsregning, henrettet af Markus Antonius. I følge Raymond skulle Maria også være af Herodes slægt, altså nedstamme fra de to seneste kongelige slægter i Judæa.

Uanset hvem Marias forældre var, er der ingen tvivl i evangelierne om, at hun var mor til Jesus. Netop derfor er det også hende, og så Maria Magdalene, som der er er skrevet mest om.

Lige til sidst; nogle forskere, især religiøse af slagsen, mener at Maria forblev jomfru til sin død, og at de søskende som nævnes om Jesus, ikke var hendes børn. Andre forskere mener derimod at det fremgår af Mattæus, at Maria ikke forblev jomfru. Det er især denne sætning hos Mattæus, som bruges som begrundelse: "Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn." (Matt. 1.25). Måden det er formuleret på synes at indikere, at han så sandelig gjorde det efter Jesus' fødsel, og det ville da også være det mest naturlige, med tanke på tidens holdning til ægteskab og børn.

Maria Magdalene

Hvis Maria, mor til Jesus er den vigtigste Maria i evanglierne, må Maria Magdalene komme ind på en fin andenplads, hvis ikke hun faktisk er den vigtigste. Jeg har tidligere (i artiklen Var Jesus Gift?) prøvet at redegøre for, hvem Magdalene kan have været, men jeg vil alligevel gentage en del af den argumentation her. Vil man se hele argumentationen, må man læse en pågældende artikel.

Marias tilnavn "Magdalene" bliver typisk udlagt som om hun kom fra en by ved navn Magdala, og her tænkes nok på byen Migdal Nuniya (som oversat betyder "Et tårn af fisk") ved Genesareth Sø. Imidlertid indikerer formuleringerne i Det Nye Testamente er Maria tilnavn ikke hentyder til et stednavn men til en egenskab ved Maria selv. Laurence Gardner fastslår direkte "Magdalene var en skelnen, ikke et efternavn og havde intet at gøre med et sted." (Laurence Gardner, "The Magdalene Legacy").  Her kan det selvfølgelig tænkes at betyde, at "Migdal" hentydede til at Maria var "et tårn", som "ragede op" over de andre disciple. Dette kan godt forsvares, ikke mindst på grund af beskrivelser i en række apokryfe skrifter.

Margaret Starbird, amerikansk feminist, mener at tilnavnet et valgt tilfældigt, men bevidst, således at talværdien af dette i følge den jødiske gematria bliver 153 (det antal fisk som Jesus fangede efter opstandelsen ((Margaret Starbird, The Feminine Face of Christianity). En anden mulighed er tilnavnet Magdalene kommer af "maggadla", væversken, som skulle være en betegnelse for den kvinde, der havde til opgave at væve forhænget mellem Det Hellige og Det Allerhelligste" i templet i Jerusalem.

Heller ikke Maria Magdalene fortæller Det Nye Testamente meget om. Vi får i Markus og Lukas evangelierne et indtryk af at hun var forholdsvis velhavende, (Mark. 15.40-41 og Luk. 8.1-3). Af sidstnævnte fremgår det, at Maria Magdalene (og andre kvinder) havde egne midler, hvilket kvinder normalt ikke havde på det tidspunkt, med mindre de havde arvet, før ægteskab blev indgået, eller havde arvet efter en afdød ægtemand.

Maria Magdalene optræder en enkelt gang hos Lukas i forbindelse med citatet omtalt ovenfor. Her fremgår det, at Maria er en kvinde fra hvem syv dæmoner var faret ud af. Denne episode får nogle til at mene, at hun er blev helbredt for sygdom, men faktisk ved ingen præcis, hvordan det skal fortolkes. Bortset fra denne episode optræder Magdalene kun i forbindelse med korsfæstelsen og opstandelsen, og efter denne nævnes hun ikke mere i evangelierne. I forbindelse med korsfæstelse og opstandelse spiller hun til gengæld en stor rolle. Hun er til stede ved korset og hun er en af dem, som Jesus først viser sig for efter at være opstået. En tilsvarende eller endnu større rolle spiller hun i mange af de apokryfe skrifter, fx Marias Evangelium* og Filips Evangelium. Når Maria nævnes i evangelierne sammen med andre kvinder, nævnes hun altid først - også selv om Jesus' mor er med i gruppen, ligesom Peter altid nævnes først blandt de mandlige disciple. Det synes at indikere at Magdalene, var den vigtigste blandt kvinderne.

* Det skal nævnes at i Marias Evangelium nævnes tilnavnet ikke, så det er ikke givet at dette evangelium handler om Magdalene, men det går de fleste ud fra at det gør.

I 591 skrev pave Gregor den Store, at Maria var prostitueret, og det blev ret hurtigt en fastslået kendsgerning, selv om ingen samtidige kilder nævner det med et ord. I 1969 blev udlægningen afvist af Vatikanet under pave Paul VI. Fra det tiende århundrede fik Magdalene titlen Apostlenes Apostel og enkelte moderne forskere tror at hun var leder af en fløj i den tidligere kristne bevægelse, som gik ind for kvindeligt lederskab.

Maria fra Betania

Maria var søster til Martha og Lazarus og boede i Betania, ca. 2 km uden for Jerusalem. Så langt er de fleste enige, men ikke alle. Nogle mener således at der er to forskellige søskendepar, som hed Maria og Martha og at det ikke kan siges, hvem der var hvem af disse og at evangelierne blander dem samme. Jeg vil dog tillade mig, som de fleste moderne forskere, at gå ud fra at når Maria og Martha omtales, så er der tale om samme par kvinder hver gang.

Også Maria fra Betania har jeg diskuterer i artiklen Var Jesus Gift? I samme artikel diskuterer jeg også om der er tale om, som mange mener, at Maria Magdalene og Maria fra Betania, fra samme person. Logikker tilsiger, at det ikke kan være tilfældet, hvis man samtidigt insisterer på at Magdalene betyder Fra Magdala eller Migdal. Maria kan jo ikke godt stamme fra to forskellige byer. Er det derimod korrekt, at Magdalene er en afledning af "væversken", kan det godt være korrekt, at en person, der arbejdede for templet, boede i en by kun omkring 2 km fra Jerusalem. Men lad mig se lidt på mine argumenter fra den tidligere artikel.

Når nogen får den ide, at disse to Maria'er skulle være forskellige betegnelser for samme person, er udgangspunktet typisk nogle få vers i evangelierne, der handler om Jesus' salvning. Desværre fortæller skriftstederne ikke så meget og er derfor åbne for fortolkning.  Lukas nævner ikke navnet på den, der salver Jesus, men forklarer at det var "en kvinde som levede i synd" (Luk. 7.37). Dette sammenholdes med Luk. 8.2, hvor Maria Magdalene omtales som en kvinde som syv dæmoner var faret ud. Da dette af nogle opfattes som om hun var "synderinde" (prostitueret) sættes lighedstegn mellem Magdalene og kvinden, der salvede Jesus. Et lighedstegn som slet ikke sættes af Lukas selv, som tydeligvis opfatter dem som forskellige personer. Markus omtaler heller ikke kvindens navn, men omtaler til gengæld at salvningen fandt sted i Betania. Til gengæld kender han intet til at kvinden skulle være "syndig", tværtimod antyder han at hun har været særdeles velhavende, da salvningen sker med et helt pund "nardussalve", som var særdeles kostbar (Mark. 14-3).

Johannes er den der især medvirker til lighedstegnet mellem de to, da han direkte siger, at salvningen foretages af Maria fra Betania (Johs. 12.3). Han fortæller at Lazarus sad til bords med Jesus, mens Martha sørgede for maden. Maria tørrer Jesus fødder med sit hår inden hun salver hans hoved, hvilket kan være medvirkende til at Lukas, som den eneste, tror at det er Jesus' fødder som bliver salvede. Argumenterne for at de to Maria'er skulle være samme person er altså baseret på en cirkelslutning. Jesus blev salvet af en syndig kvinde i følge Lukas. Maria Magdalene var en syndig kvinde. Kvinden, der salvede Jesus boede i Betania i følge Markus. Kvinden, der salvede Jesus i Betania hed Maria i følge Johannes. Når Maria Magdalene var en syndig kvinde og kvinden, der salvede Jesus i Betania, hed Maria må de altså være samme person. Den, der først drog denne konklusion var ovennævnte pave Gregor, som besluttede at de to var samme person, da han skrev i 591: "Hun, som Lukas kalder en syndig kvinde, som Johannes kalder Maria, tror vi på, er den Maria, som syv dæmoner var uddrevet af i henhold til Markus". Dermed er cirklen komplet, og Maria Magdalene er blevet synderinde, og den samme som Maria fra Betania, som altså også er synderinde, selv om evangelierne på intet tidspunkt bare antyder noget sådant. Snarere tværtimod fortæller de ofte om hendes fromhed.

Jeg er overbevist om at Maria fra Betania var en ganske selvstændig person. Hun boede sammen med sin bror Lazarus og sin søster Martha i den velhavende forstad til Jerusalem, Betania, og der er ingen tvivl om, at familien selv var ganske velstående, hvilket Maria Magdalene formodentlig også var, men den samme? Nej.

Maria, mor til Jakob og Joses og Maria, Klopas hustru

I Markusevangeliets beretning om korsfæstelsen, kan man læse: "Der var også nogle kvinder, der så til på afstand, blandt dem Maria Magdalene og Maria, mor til Jakob den Lille og Joses, samt Salome" (Mark. 15.40).  I forbindelse med opstandelsen omtaler Markus "Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome" (Mark. 16.1).  Mattæus har følgende: "Blandt dem var Maria Magdalene, Maria, Jakobs og Josefs mor, og Zebedæussønnernes mor" (Matt. 27.56), og i forbindelse med opstandelsen omtales "Maria Magdalene og den anden Maria" (Matt. 28.1). Lukas nævner ingen navne i sammenhæng med korsfæstelsen, men, nævner "Maria, Jakobs mor" i forbindelse med opstandelsen (Luk. 24.10).

Maria Magdalene har jeg allerede talt om, så ikke mere snak om hende. Alle de tre synoptiske evangelier omtaler yderligere en Maria. Hun er mor til Jakob (den Lille) og Joses i to af evangelierne og kun til Jakob hos Lukas og i det ene citat fra Markus. Interessant er det, at ingen af de synoptiske evangelier omtaler Jesus' mor. Det gør til gengæld Johannes: "Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene" (Johs. 19.25). Johannes er normalt rimeligt velunderrettet om begivenhederne i Judæa, og ikke mindst ved korsfæstelsen. Der er derfor grund til at tro, at Jesus mor også har været til stede, men hvorfor nævner de øvrige evangelier hende så ikke?

Nogle mener, at det gør de faktisk også, og henholder sig til Mattæus, hvor det hedder: "Er det ikke tømrerens søn? Hedder hans mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas?" (Matt. 13.55). Jesus har altså fire brødre, hvoraf de to hedder Jakob og Joses (Joses). Det får nogle til at tro, at den pågældende Maria faktisk er Jesus' mor. Hvorfor det så ikke nævnes som identifikation, kan man spekulere over. Hvis der er tale om Jesus' mor, er Jakob den Lille den samme som Jakob den Retfærdige. Denne Jakob, der netop var bror til Jesus, blev leder af menigheden i Jerusalem, da Jesus var død. Kirkefaderen Hieronymus mente (omkring år 400), at "bror" egentlig skulle forstås som "fætter", og at de, der omtales som Jesus brødre i virkeligheden var hans fætre, og sønner, ikke af "Jomfru Maria", men af Maria, Klopas hustru. Da nogle også mener, at Jakob den Lille var søn af Klopas hustru, blev lighedstegnet mellem Jakob den Retfærdige og Jakob den Lille sat.

Her opstår så et problem, for hvordan var Maria, mor til Jesus i familie med Maria, Klopas hustru? Hegesippus, der levede i slutningen af det andet århundrede, skrev at Klopas var bror til Josef, og at hun og Jesus' mor derfor var svigerinder. Nu er der faktisk tvivl om, hvorvidt den græske tekst, skal oversættes som Maria, Klopas' hustru eller Maria, Klopas' datter, men under alle omstædigheder, var familieskabet gennem "besvogring". Andre forskere har en anden udlægning, som er baseret på den uklare formulering hos Johannes: "hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene". Det er faktisk ikke klart om denne passage omtaler tre kvinder eller fire. Nogle mener således at "Maria, Klopas' hustru" er en udvidelse af "hans mors søster", og at de to Mariaer var søstre. Som begrundelse anfører de, at det ville være mærkeligt at omtale "hans mors søster", uden at sætte navn på hende, når de øvrige navngives. Andre mener at "hans mors søster" og Maria, Klopas hustru" må være to personer, da det ikke er sandsynligt, at to søstre havde samme navn.

Her må man sige, at der er ting, der taler for begge anskuelser. I dag ville det være mærkeligt, hvis to søstre have samme navn. Det ville også forekomme de flest mærkeligt, hvis både Hegesippus havde ret, og Klopas var bror til Josef, samtidigt med at hans kone var søster til Maria. Sidstnævnte forekommer dog af og til og fx det nittende århundrede, var det almindeligt også i den vestlige verden, at søskende giftede sig med hinandens ægtefællers søskende. I samme periode forekom det også ret hyppigt at to søskende havde samme navn, så udelukkes kan ingen af delene.

Nogle mener, at Maria var mor til den Jakob, som var blandt apostlene, og som blev kaldt Jakob, Alfæus søn. Hvis det er tilfældet, må hun enten have været datter af Klopas eller også har Alfæus og Klopas været samme person. De, der går ind for sidstnævnte, argumenterer ofte med, at begge navne, kan være græske forvanskninger af det aramæiske navn Hilfai. Alfæus, som betyder "efterfølger" kunne også være et tilnavn til Klopas.

Jeg mener imidlertid ikke, at det behøver at være så vanskeligt. Først og fremmest er jeg overbevist om, at Maria, mor til Jesus og Maria, mor til Jakob og Joses var to forskellige personer. Både Maria samt Jakob og Josef var helt almindelige navne, og de går da også igen på andre personer i Det Nye Testemente. Maria, mor til Jakob og Joses er efter min mening formodentlig den samme, som Johannes kalder Maria, Klopas hustru. Jeg tror også at denne Maria er "jomfru Marias" søster. Det ville også forklare den lidt overfladisk henkastede "den anden Maria" hos Mattæus, hvis de to Mariaer var søstre, og det ikke var Jesus mor, der var tale om. Og det ville forklare, hvorfor de synoptiske evangelier omtaler tre kvinder, mens Johannes omtaler fire. Endelig ville et familieskab mellem de to forklare, hvorfor begge havde børn, der havde samme navne, da traditionen jo var, at man opkaldte sine børn efter forældre og bedsteforældre, som altså ville være de samme hos de to kvinder. Dette understøttes også af det apokryfe Filipsevangelium, hvor det hedder: "Der var tre, som altid gik sammen med Herren: Maria, hans mor og hendes søster og Magdalene, som blev kaldt hans ledsager*. Hans søster og hans mor og hans ledsager hed alle Maria." Forvirringen bliver dog ikke mindre af, at først omtales hans mors søster, men i næste sætning omtales hans egen søster. Det er derfor muligt at Jesus' egen søster hed Maria efter deres mor, og at Marias søster hed noget andet.

* Kan lige så godt oversættes som "kompagnon" eller "partner".

Mattæus nævner som den eneste Zebedæussønnernes mor, mens Markus alene omtaler Salome. Hverken Lukas eller Johannes omtaler disse personer, men normalt anses de for at være samme person, altså at Zebedæussønnernes mor hed Salome. Nogle antyder så (mest de, der ikke mener at to søstre kan have samme navn), at det var Salome, der var søster til Jesus' mor hos Johannes, og det kan da heller ikke afvises. Nogle traditioner kalder Salome for Maria Salome, og tror at det var hende, der var mor til Jakob og Joses. For at gøre det hele endnu mere mudret, hed Zebedæussønnerne Jakob og Johannes, så også her nævnes en Jakob. En tradition fra begyndelsen af det andet århundrede, altså ret tidlig, nemlig Ægypterevangeliet, antyder dog at Salome var barnløs, og så kan hun jo i givet fald ikke være Zebedæussønnernes mor.

Det såkaldt "Hemmelige Markusevangelium" omtaler også Salome: "Og søsteren til den unge mand, som Jesus elskede, var der med hans mor og Salome, men Jesus ville ikke modtage dem." Denne passage i dette apokryfe og nu forsvundne skrift, som kun kendes fra citater i breve, handler om opvækkelsen af Lazarus, som dermed må være "den unge mand som Jesus elskede" og hans søster må være enten Martha eller mere sandsynligt Maria af Betania. Hvem deres mor var vides ikke, selv om jeg har en idé. Og desværre bringer det heller ikke lys over, hvem Salome var, bortset fra at hun må have hørt til inderkredsen omkring Jesus. Thomasevangeliet antyder at også Salome var velhavende, da Jesus på et tidspunkt deler "hendes bænk" under et måltid, som må have fundet sted i hendes hus, da hun tydeligt ikke bare sidder på bænken, men ejer denne. I følge Jakobs Forevangelium, var Salome til stede uden for stalden, da Jesus blev født, men troede ikke på at Maria var jomfru, da hun fik at vide af jordemoderen at nu var barnet født.

Endnu en apokryf tekst, "Bogen om Jesus' Opstandelse", der siges at være skrevet af apostlen Bartolomæus, gør forvirringen omkring Salome total. Her hedder det nemlig om de, der var med ved graven: "Blandt dem var: Maria Magdalene, Maria, Jakobs mor, hvem Jesus udfriede fra Satan; Maria, der tjente ham, Martha hendes søster, Johanna, der gav afkald på ægteskabets seng og "Salome der fristede ham ". Her er Jesus' mor igen ude af billedet, men til gengæld er Maria fra Betania og hendes søster Martha med. Det samme er Johanna, som åbenbart er fraskilt eller havde forladt sin mand for at følge Jesus, og så altså Salome, som fristede ham. Hvordan hun har gjort det er ikke klart. Til gengæld er det her ikke Magdalene, som er vristet ud af Satans klør, men i stedet Maria, Jakobs mor!


Inden jeg når frem til de sidste to Mariaer, må jeg hellere lige resumere, da ovenstående nok blev lidt forvirrende til sidst :-):

Maria, mor til Jesus, Maria Magdalene, Maria fra Betania og Maria, mor til Jakob (og Joses) er alle forskellige kvinder. Sidstnævnte er dog identisk med Maria, Klopas' hustru eller datter. Salome, kan også godt have heddet Maria., men jeg tvivler. Hun er formodentlig Zebedæussønnernes mor. Jeg nævnte ovenfor, at jeg havde en idé om, hvem der kunne være mor til Lazarus, Maria og Martha, og selv om jeg ikke har et eneste indicium for det, tror jeg at det kan have været Maria Magdalene. Hun er velhavende som dem, hendes mand nævnes aldrig, så hun har formodentlig være enke, og efter min mening, hører hun til i Judæa, ikke Galilæa, som mange ellers mener.

Maria, mor til Johannes Markus og Maria fra Romerbrevet

Maria, mor til Johannes Markus nævnes kun et sted i Det Nye Testamente, nemlig i Apostlenes Gerninger. Herodes har arresteret Johannes bror Jakob og ladet ham henrette, og nu bliver også Peter anholdt. Den omtalte Jakob antages normalt at være Jakob Zebeæsus søn, men det fremgår ikke eksplicit. Peter flygter ved hjælp af en engel og i 12.12 går han til Marias hus: "...gik han hen til Marias hus – hun var mor til Johannes med tilnavnet Markus. Dér var mange forsamlet og bad." Det er alt, hvad vi hører om denne Maria.

Hendes søn hører vi om senere i Apostlenes Gerninger, nemlig i 12.24-25, hvor det hedder: "Men Guds ord fik fremgang og blev udbredt. Og da Barnabas og Saulus havde udført deres tjeneste i Jerusalem, vendte de tilbage og tog Johannes med tilnavnet Markus med sig." Saulus er den, som senere blev kendt som Paulus og Joseph Barnabas, var en af Paulus' ledsagere på mange rejser. Interessant er det, at Barnabas tilnavn kan oversættes til "søn af profeten", selv om også andre oversættelser er mulige. Senere hedder det: "Barnabas ville også tage Johannes, som kaldtes Markus, med, men Paulus fandt det ikke rigtigt at tage en med, der havde forladt dem i Pamfylien og ikke deltaget i arbejdet sammen med dem. Det førte til bitter uenighed, så deres veje skiltes. Barnabas tog Markus med og sejlede til Cypern..." (AG 15.37-39). Historien om Johannes, der forlod Paulus og hans følge i Pamfylien kan læses i AG 13.13, hvor Johannes Markus dog kun kaldes Johannes.

Johannes Markus anses af mange  for at være den  samme Markus, som var forfatter til Markusevangeliet, men der er ikke noget bevis på dette, bortset fra navnet, og det hænger ikke sammen med, at Johannes Markus rejste med Paulus, mens forfatteren til Markusevangeliet af de fleste menes af have været Peters ledsager.  Nogle mener at Johannes Markus er den samme som Markus, fætter til Barnabas, som omtales i Kollosenserbrevet, hvor det hedder: "Hilsen fra Aristark, min medfange, og Markus, Barnabas' fætter; ham har I fået påbud om – tag godt imod ham, når han kommer til jer." (Kol. 4.10) og i Filemonbrevet, hvor omtalen lyder: "Hilsen fra Epafras, min medfange for Kristi Jesu skyld, og fra Markus, Aristark, Demas og Lukas, mine medarbejdere." (Filem. 1.23-24).

Allerede Hipolytes, der døde i 235,  mente dog, at der var tale om tre forskellige personer, og jeg er i hvert fald enig i, at Johannes Markus, ikke var den samme som forfatteren til Markusevangeliet, men det vender jeg tilbage til en senere artikel om skrifternes oprindelse. Han var næppe heller fætter til Barnabas, som var fra Cypern, mens Johannes Markus var fra Jerusalem.

Egentlig er det ikke - i hvert fald i denne forbindelse - vigtigt hvem Johannes Markus er, da det jo handler om hans mor. At hun var en af de første medlemmer af den kristne menighed i Jerusalem, er der ingen tvivl om, og at hun har været forholdsvis velhavende, er også ret sikkert, da hun ejede et hus, der var stort nok til at mange var forsamlet indenfor, og store huse i eller lige uden for Jerusalem, var heller ikke billige den gang. Desuden har hun mindst en tjeneste- eller slavepige i huset. Når hun selv ejede huset, indikerer det sandsynligvis at hun var enke, men hun kan også have været ugift og have arvbet huset efter forældre. Dette virker dog usandsynligt.

Begivenhederne omkring Peters arrestation fandt sted omkring 41 eller 42, så Maria kan nemt have været en af de kvinder, der rejste rundt med Jesus 10-5 år tidligere, og som omtales flere steder i evangelierne, uden at der sættes navne på. Hun kan teoretisk set også have været en af de ovenstående Maria'er, men hvilken er så vanskeligt at sige. Nogle af de, der fastholder "fætterskabet" mellem Johannes Markus og Barnabas mener at hun har været søster til en af Barnabas' forældre, se fx http://www.bibarch.com. WebBible Encyclopedia gør hende dog til kusine til Barnabas selv. At Maria lagde hus til de kristne, må have betydet at hun enten havde et mod ud over det sædvanlige, eftersom Herodes Agrippa netop i denne tid efterstræbte dem. Jakob, Zebedæussøn er netop blevet henrettet, Peter er anholdt og alligevel holder hun "åbent hus". Det er dog også muligt at hun har haft så gode forbindelser, at Herodes ikke ville eller kunne gøre hende noget. Peter beder hendes sende bud til Jakob, Jesus' bror, som var menighedens leder, så han var ikke til stede i huset, da Peter ankom, men Maria må givetvis have kendt ham også. Det forhold at Peter efter sin flugt, gik direkte til hendes hus antyder, at hun har været tæt på inderkredsen i den kristne menighed, så hun kunne godt have været en af de tidligere omtalte Maria'er. Her tror jeg mest på Maria, Klopas hustru, men hvis Magdalene var "væversken" ville hun være velhavende og bo i eller i nærheden af Jerusalem, og kunne sagtens have en søn. Det er dog nok mest sandsynligt at hun var en "ny" Maria.

Det samme gælder uden tvivl også den sidste Maria, nemlig hende, der omtales i Romerbrevet 16.6, hvor det hedder: "Hils Maria, som har gjort et stort arbejde for jer." Ganske få kilder mener, at hun er den samme som Maria, Johannes Markus' mor, men dette afvises af de fleste forskere. Brevet er et af de, som de fleste er enige om, faktisk blev skrevet af Paulus selv i midten af 50'erne. Brevets formulering tyder på at den omtalte Maria selv boede i Rom, siden romerne skulle hilse hende, og Maria. mor til Johannes Markus, boede i Jerusalem i begyndelsen af 40'erne, så hun kunne godt have nået at rejse til Rom og slå sig ned der, måske fordi hun blev forfulgt for sin hjælp til de kristne, men sandsynligt er det ikke. Enkelte mener, at Paulus havde mødt Maria i Grækenland, men at hun og andre kristne nu var flyttet til Rom. Under alle omstændigheder har denne Maria næppe noget med de øvrige omtalte at gøre.