Find et bestemt ark i en projektmappe

Excel har ingen indbygget funktion, der søger efter et bestemt ark i en mappe med mange ark. Man kan lave et oversigtsark med hyperlink, som kan bringe en til et bestemt ark, se artiklen Opret oversigtsark. Er der mange ark i en mappe, kan dette oversigtsark imidlertid hurtigt blive uoverskueligt. Et alternativ er at højreklikke på bladringknapperne til venstre for arkfanerne. Det giver en oversigtsmenu, som der kan vælges fra. Også denne kan imidlertid hurtigt blive uoverskuelig.

Denne makro laver en søgefunktion. Den kræver at man kender og skriver navnet på det ark, man leder efter (funktionen er IKKE case sensitiv).

Sub FindArk()

    Dim Navn As String, Fundet As Boolean

    Navn = InputBox("Indtast navnet på det ark, der skal søges efter:", "Arksøgning")

    If Navn = "" Then Exit Sub
    Fundet = False

    On Error Resume Next

    ActiveWorkbook.Sheets(Navn).Select
    If Err = 0 Then Fundet = True

    On Error GoTo 0

    If Fundet = False Then
        MsgBox "Arket '" & Navn & "' som du søgte efter, findes ikke i mappen!" & vbCrLf & _
            "Kontroller evt. stavning og/eller mellemrum", vbExclamation, "Ikke fundet"
    End If

End Sub

Når makroen afspilles vises en inputbox, hvor navnet på det søgte ark skrives:

Findes arket i mappen, skiftes der til dette

Findes arket ikke, vises en fejlmeddelelse:

- Tilbage til makroer -
- Tilbage til Excel -