Udfordringer med funktionen HYPPGST()

Funktionen HYPPIGST finder det tal, der forekommer oftest i et område. Er der to tal, der forekommer lige mange gange, returneres det tal, der først bliver talt. Der er to "udfordringer" med HYPPIGST.

For det første kan de kun tælle tal, ikke tekster. Man kan derfor ikke bruge den til at finde ud af, hvilken tekst, der forekommer hyppigst. Den anden udfordring er, at den kun kan finde det hyppigste tal, ikke det næsthyppigste, 3. hyppigste og så fremdeles. Til brug for at finde det største/mindste tal i et område, kan man bruge funktionerne MAKS og MIN og til næststørste/-mindste findes funktionerne STØRSTE og MINDSTE. =STØRSTE(A1:A6;2) giver således det næststørste tal i området. Hvis området indeholder flere ens værdier, regnes de alle med.

Har jeg disse tal i et A1:A6 i et ark

1
2
4
4
5
5

vil STØRSTE(A1:A6;2) returnere 5 fordi, både største og næststørste værdi er 5. Tilsvarende vil STØRSTE(A1:A6;4) returnere 4 fordi de to 5-taller og begge 4-taller tælles med. I Artiklen STØRSTE/MINDSTE og unikke værdier, beskriver jeg, hvordan man kan undgå at "dubletter" tælles med flere gange. Formlen skal i givet fald se ud som følger: =STØRSTE(HVIS(FREKVENS(A1:A6;A1:A6)>0;A1:A6);2). Når jeg fremhæver denne formel i denne artikel, der tilsyneladende  handler om noget helt andet, er det fordi, den skal bruges til at omgå en af de ovenstående udfordringer.

At finde den hyppigst forekommende tekst

At finde den tekst, der forekommer oftest, er forholdsvis nemt, om end formlen kan se lidt kompliceret ud.

{=INDEKS(A2:A6;SAMMENLIGN(MAKS(TÆL.HVIS(A2:A6;A2:A6));TÆL.HVIS(A2:A6;A2:A6);0))}

Tuborg-parenteserne rundt om formlen indikerer, at der er tale om en såkaldt matrixformel. Disse man kan finde mere information om under Microsoft Office - How to. Matrixformler skal afsluttes med Ctrl+Skift+Enter og tuborg-parenteserne skal ikke skrives, de sættes automatisk. Læs artiklen om Matrixformler og matrixkonstanter i Excel -kolonnen. Har vi nedenstående data

a
b
c
c
f
d

vil funktionen returnere et 'c'. Denne funktion tager ikke højde for at dubletter ikke skal tælles flere gange. Måske kommer der en løsning på dette problem ved en senere lejlighed.

At finde den næsthyppigste osv. tekst eller tal

Dette er en lidt større udfordring og kræver brug af en del hjælpekolonner, som man dog kan skjule når arket er færdigt. I dette eksempel står de tal/tekster, som man skal finde de hyppigste, næsthyppigste forekommende og så fremdeles i A2:A180. Metoden virker både på tal og tekster i kolonnen. B-, C- og D-kolonnerne bruges som hjælpekolonner, og resultatet vises i E-kolonnen. Her vil vi gerne finde de fem hyppigst forekommende værdige.

I B2 indsættes denne formel: =TÆL.HVIS($A$2:$A$18;A2)

Den kopieres så ned til B180.

I C-kolonnen indtastes tallene fra 1 til 5, her i C2:C6.

I D2 indsættes denne formel

=STØRSTE(HVIS(FREKVENS($B$2:$B$180;$B$2:$B$180)>0;$B$2:$B$180);C2)

der som det fremgår er en variant over den formel, jeg har omtalt ovenfor. Den eneste forskel er, at den faste værdi, '2', er udskiftet med en reference til en celle. Nu mangler vi bare at få returneret de rigtige værdier, og det gør vi i E-kolonnen. I E2 indtastes

=INDEKS($A$2:$B$18;SAMMENLIGN(D2;$B$2:$B$18;0);1)

Minsandten om ikke den også er set før. Denne gang er det imidlertid ikke nødvendigt at indtaste den som en matrixformel. Denne formel kopieres nu til og med E6. Nu kan kolonne B, C og D skjules. Den hyppigst forekommende værdi vises i E2, den næsthyppigste i E3 og så videre. Formlerne kan nemt udvides til flere celler i området eller ændres til flere/færrre værdier for de hyppigst forekommende.

-Tilbage til Excel -